• Kodeks wyborczy
  30.05.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 11a. Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

§ 1.
Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 organy wyborcze § 2. Jeżeli jednak komitet wyborczy nie zarejestrował kandydatów lub list kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mężów zaufania reprezentujących ten komitet można wyznaczyć tylko do obwodowych komisji wyborczych na obszarze okręgu, w którym komitet ten zarejestrował kandydata lub listę kandydatów.
§ 2.
Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć jednego męża zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 3.
Mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, która nie kandyduje w wyborach ani nie jest komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji wyborczej.
§ 4.
Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona wydaje mężowi zaufania zaświadczenie, którego wzór określa Państwowa Komisja Wyborcza. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania utworzonym za granicą zaświadczenie może być także przekazane, najpóźniej w dniu wyborów, telefaksem lub w formie elektronicznej za pośrednictwem konsula.
§ 5.
Funkcja męża zaufania wygasa w przypadku:
1)
zrzeczenia się funkcji;
2)
śmierci;
3)
podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach bądź objęcie funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, urzędnika wyborczego;
4)
odwołania.
§ 1.
Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.
§ 2.
Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 protokół głosowania w obwodzie wyborczym § 5.
§ 3.
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2.
§ 4.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, zawiera:
1)
imię i nazwisko męża zaufania;
2)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
3)
stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.
§ 5.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji.
§ 6.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8 przekazywanie dokumentów z wyborów do archiwów i ich udostępnianie.
§ 7.
Należności, o których mowa w § 1, wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
§ 8.
We wniosku, o którym mowa w § 7, zamieszcza się:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
adres zameldowania oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania;
3)
numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce;
4)
numer ewidencyjny PESEL;
5)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania;
6)
oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.
§ 1.
Mąż zaufania ma prawo:
1)
być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, w szczególności być obecny przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą, przekazywaniu danych z protokołu przez rejonową komisję wyborczą, sprawdzaniu pod względem arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania przez pełnomocników, o których mowa w art. 173 powoływanie przez okręgową komisję wyborczą pełnomocników, oraz sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wprowadzania danych do sieci elektronicznego przesyłania danych;
2)
być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu;
3)
wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów;
4)
być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.
§ 2.
O wniesieniu uwag, o których mowa w § 1 pkt 3, zamieszcza się w protokole adnotację.
§ 1.
Mężowi zaufania w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.
§ 2.
Mężowie zaufania w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 1, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania.
§ 3.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko męża zaufania;
2)
wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
3)
przyczynę i czas nieobecności w pracy.
§ 4.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji.
§ 5.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8 przekazywanie dokumentów z wyborów do archiwów i ich udostępnianie.
§ 6.
Państwowa Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, określi wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2, mając na uwadze dane wymagane przez ustawę.
§ 1.
Zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie i fundacja, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 organy wyborcze § 2.
§ 2.
Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu o mężach zaufania, z wyjątkiem art. 103aa należności męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej, art. 103b uprawnienia męża zaufania § 1 pkt 3 i 4 oraz art. 103ba uprawnienia pracownicze męża zaufania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...