• Kodeks wyborczy
  26.02.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu państwa w części Rezerwy celowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
§ 1.
Z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z:
1)
zadaniami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego przewidzianymi w kodeksie;
2)
zadaniami komisarzy wyborczych i komisji wyborczych niższego stopnia oraz zapewnieniem ich obsługi przez wyznaczone do tych celów organy i jednostki organizacyjne;
3)
zadaniami organów administracji rządowej oraz podległych im urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych, a także innych organów państwowych;
4)
zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego;
5)
refundacją wydatków, o których mowa w art. 154 uprawnienia członków komisji wyborczej § 6;
6)
zadaniami zleconymi archiwom państwowym;
7)
zadaniami urzędników wyborczych.
§ 2.
Środki finansowe na zadania zlecone wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane w terminach umożliwiających ich wykonywanie.
§ 3.
Informację o wydatkach, o których mowa w § 1 pkt 1-4, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w terminie 5 miesięcy od dnia wyborów.
§ 4.
Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w § 1 i 2, a także sprawozdawczości finansowej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
§ 5.
W budżecie państwa zapewnia się ponadto corocznie w części Rezerwy celowe środki na przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupełniających.
§ 6.
Dysponentem środków finansowych, o których mowa w § 1, jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...