• Kodeks wyborczy
  19.06.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta

§ 1.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:
1)
komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2)
koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3)
komitetowi wyborczemu organizacji,
4)
komitetowi wyborczemu wyborców
- z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.
§ 3.
Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 24 dniu przed dniem wyborów do godziny 1600.
§ 4.
Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów § 2 nie stosuje się. W takim przypadku w celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania gminy, co najmniej:
1)
150 wyborców - w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców;
2)
300 wyborców - w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców;
3)
600 wyborców - w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców;
4)
1 500 wyborców - w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców;
5)
2 000 wyborców - w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców;
6)
3 000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.
§ 5.
Wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata na wójta musi zawierać na każdej stronie wykazu nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, oraz adnotację:
"Udzielam poparcia kandydatowi na wójta ...... (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) ........... [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ...... (dzień, miesiąc, rok).".
§ 1.
W zgłoszeniu kandydata na wójta podaje się:
1)
imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem jego przynależności do partii politycznej;
2)
oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.
§ 2.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności; zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;
2)
w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - oświadczenie, o którym mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 3a tej ustawy;
2a)
fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej;
3)
w przypadku wyborów przedterminowych - wykaz wyborców popierających kandydata.
§ 1.
Po przyjęciu zgłoszenia kandydata na wójta skreślenia kandydatów na radnych powodujące, że zgłoszenie nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 478 prawo zgłaszania kandydatów na wójta § 2, nie wywołuje skutków prawnych chyba, że rejestracja list kandydatów na radnych komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na wójta zostanie unieważniona z powodu rozwiązania tego komitetu wyborczego.
§ 2.
Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w kodeksie, gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na wójta, sporządzając protokół rejestracji.
§ 3.
Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji doręcza się osobie zgłaszającej kandydata i komisarzowi wyborczemu.
Gminna komisja wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta.
§ 1.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 478 prawo zgłaszania kandydatów na wójta, § 3, nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.
§ 2.
Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w § 1, nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w § 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
§ 4.
W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w § 3, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
§ 5.
Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, podanej do publicznej wiadomości.
§ 6.
Przepis § 5 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.
§ 7.
Wyboru wójta w trybie określonym w § 2 i 4 dokonuje się według następujących zasad:
1)
prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady;
2)
zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną;
3)
radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.
§ 8.
Do kandydata na wójta wybieranego w trybie, o którym mowa w § 2, 4 i 7, stosuje się art. 472 ograniczenia w zakresie kandydowania, oraz odpowiednio art. 479 wymogi formalne zgłoszenia kandydata na wójta,
§ 9.
Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 2 i 4, rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.
§ 1.
Gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów kandydata, który:
1)
zmarł,
2)
utracił prawo wybieralności,
3)
złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w art. 479 wymogi formalne zgłoszenia kandydata na wójta § 2 pkt 1,
4)
kandyduje jednocześnie:
a) do rady gminy w gminie innej niż w której kandyduje na wójta,
b) do rady powiatu,
c) do sejmiku województwa,
d) na wójta w innej gminie,
5)
złożył oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie
– i zawiadamia o tym niezwłocznie pełnomocnika wyborczego.
Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.
§ 2.
Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata, komisja informuje właściwego pełnomocnika wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...