• Kodeks wyborczy
  02.06.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 4. Rejestr wyborców

§ 1.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
§ 2.
Rejestr wyborców stanowi zbiór danych osobowych z ewidencji ludności, o których mowa w § 7. W zbiorze tym uwzględnia się również dane wyborców, o których mowa w § 9 i art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy § 2 i 3.
§ 3.
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
§ 4.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
§ 5.
Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.
§ 6.
Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
§ 7.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
§ 8.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
§ 9.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
§ 10.
Wyborcę, o którym mowa w § 9, wpisanego do rejestru wyborców, na jego pisemny wniosek, skreśla się z rejestru wyborców.
§ 11.
Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone.
§ 12.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
§ 13.
Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców.
___
Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 18 stały rejestr wyborców wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 18 stały rejestr wyborców. Centralny Rejestr Wyborców
§ 1.
Centralny Rejestr Wyborców obejmuje:
1)
osoby, którym przysługuje prawo wybierania;
2)
osoby, które ukończyły 17 lat;
3)
osoby niemające prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2;
4)
informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych.
§ 2.
Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania.
§ 3.
Centralny Rejestr Wyborców służy do:
1)
sporządzania spisów wyborców;
2)
sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
3)
ustalania liczby wyborców;
4)
sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku z weryfikacją podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu lub województwa;
5)
ustalania liczby mieszkańców dla potrzeb określonych w art. 12 tworzenie stałych i odrębnych obwodów glosowania § 3, art. 182 powoływanie i skład obwodowych komisji wyborczych § 1a, art. 202 zasady podziału na okręgi wyborcze i ustalania liczby posłów wybieranych w okręgach wyborczych § 1, art. 203 zmiany granic okręgów wyborczych i liczby wybieranych z nich posłów § 4, art. 260 okręgi wyborcze w wyborach do Senatu § 3, art. 261 zasady podziału na okręgi wyborcze i ustalania liczby wybieranych senatorów § 1 i 2, art. 373 ustalanie liczby radnych wybieranych do rad § 2, art. 375 ustalanie liczby radnych wybieranych w przedterminowych wyborach rady lub wyborach nowej rady § 1, art. 378 limit wydatków komitetów wyborczych na agitację wyborcza w wyborach do rady § 3, art. 419 zasady podziału na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin § 2, art. 463 podział na okręgi wyborcze w wyborach do sejmików województw § 1, art. 476 limity wydatków na kampanię wyborczej kandydata na wójta, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego § 4 i art. 478 prawo zgłaszania kandydatów na wójta § 4;
6)
realizacji innych zadań wynikających z przepisów kodeksu, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851) i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120).
§ 4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralny Rejestr Wyborców, a także zapewnia jego utrzymanie i rozwój w celu realizacji zadań określonych w kodeksie, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Centralnego Rejestru Wyborców;
2)
zapewnia integralność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
§ 5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców organom, o których mowa w § 8 pkt 1–4.
§ 6.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborczego.
§ 7.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 obwody głosowania na polskich statkach morskich rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
§ 8.
W celu realizacji zadań określonych w kodeksie dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców posiadają:
1)
wójtowie;
2)
Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego;
3)
minister właściwy do spraw informatyzacji;
4)
minister właściwy do spraw zagranicznych;
5)
konsulowie.
§ 9.
Sprawdzenia posiadania prawa wybierania przez mieszkańców powiatu lub województwa, w przypadku zadań wykonywanych przez powiatową lub wojewódzką komisję wyborczą oraz przez organy powiatu lub województwa, dokonuje się za pośrednictwem wójta.
§ 10.
Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę jest zadaniem zleconym gminie.
§ 11.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
Orzeczenia: 14
§ 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A gromadzi się dane obywateli polskich, o których mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 1 pkt 1–3, w zakresie obejmującym:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer ewidencyjny PESEL;
4)
datę urodzenia;
5)
adres zameldowania na pobyt stały;
6)
adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy;
7)
adres przebywania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 28 dopisywanie do spisu na wniosek wyborcy, art. 28a wniosek wyborcy niepełnosprawnego o zmianę miejsca głosowania, art. 30 wpis do spisu wyborców żołnierzy, ratowników obrony cywilnej, policjantów i funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie skoszarowanym, art. 34 wpis wyborców przebywających na polskich statkach morskich do spisu wyborców, art. 35 wpis wyborców przebywających za granicą do spisu wyborców lub w związku z ujęciem danego wyborcy w wykazie sporządzanym na podstawie art. 29 zasady sporządzania spisu wyborców;
8)
informację o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2, okres pozbawienia prawa wybierania, oznaczenie sądu lub Trybunału Stanu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło pozbawienie prawa wybierania;
9)
informację o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
10)
informację o obwodzie głosowania właściwym ze względu na adres, o którym mowa w pkt 5 albo 6;
11)
informację o obwodzie głosowania, w którym wyborca ma zostać ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla danych wyborów, jeżeli jest to obwód inny niż wskazany w pkt 10;
12)
informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
§ 2. Dane, o których mowa w § 1 pkt 1–5, są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.
§ 3. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer ewidencyjny PESEL;
4)
datę urodzenia;
5)
obywatelstwo;
6)
numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
7)
adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania;
8)
adres przebywania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 28 dopisywanie do spisu na wniosek wyborcy, art. 28a wniosek wyborcy niepełnosprawnego o zmianę miejsca głosowania, art. 34 wpis wyborców przebywających na polskich statkach morskich do spisu wyborców, art. 35 wpis wyborców przebywających za granicą do spisu wyborców lub w związku z ujęciem danego wyborcy w wykazie sporządzanym na podstawie art. 29 zasady sporządzania spisu wyborców;
9)
informację o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2, okres pozbawienia prawa wybierania, oznaczenie sądu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło pozbawienie prawa wybierania;
10)
informację o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do rad gmin;
11)
informację o obwodzie głosowania właściwym zgodnie z adresem stałego zamieszkania wskazanym we wniosku, o którym mowa w § 19a;
12)
informację o obwodzie głosowania, w którym wyborca ma zostać ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla danych wyborów, jeżeli jest to obwód inny niż wskazany w pkt 11;
13)
informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
§ 4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części dotyczącej mieszkańców przetwarza się dane obywateli polskich, którzy nie ukończyli 17 lat, oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi i obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieujętych w części B rejestru, w zakresie obejmującym adres zameldowania na pobyt stały.
§ 5. Adres zameldowania, o którym mowa w § 4, jest przekazywany do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL.

(Art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
§ 1. Dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 1 pkt 6 oraz § 3 pkt 1–7, są wprowadzane do Centralnego Rejestru Wyborców przez wójta bezpośrednio w systemie teleinformatycznym.
§ 2. Dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 1 pkt 7 i § 3 pkt 8, są wprowadzane do Centralnego Rejestru Wyborców przez organ sporządzający spis wyborców lub burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w przypadku, o którym mowa w art. 34 wpis wyborców przebywających na polskich statkach morskich do spisu wyborców, bezpośrednio w systemie teleinformatycznym.
§ 3. Dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 1 pkt 12 i § 3 pkt 13, są wprowadzane do Centralnego Rejestru Wyborców przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bezpośrednio w systemie teleinformatycznym.

(Art. 18b wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Wyborców wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
§ 1. Dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 1, usuwa się niezwłocznie w przypadku:
1)
śmierci;
2)
utraty obywatelstwa polskiego.
§ 2. Usunięcie danych w przypadkach, o których mowa w § 1, następuje na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zarejestrowaniu zdarzenia zgodnie z art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
§ 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 1 pkt 1–5, w rejestrze PESEL następuje ich automatyczna aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców.

(Art. 18c usuwanie z Centralnego Rejestru Wyborców danych obywateli polskich wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
§ 1. Dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 3, usuwa się niezwłocznie w przypadku:
1)
śmierci;
2)
utraty obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3)
złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców.
§ 2. Usunięcie danych w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2, następuje na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zarejestrowaniu zdarzenia zgodnie z art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
§ 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 3 pkt 1–6, w rejestrze PESEL następuje ich automatyczna aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców.

(Art. 18d usuwanie z Centralnego Rejestru Wyborców danych obywateli innych państw uprawnionych do korzystania w RP z praw wyborczych wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
(Art. 18e weryfikacja prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
§ 1.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:
1)
kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2)
pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
§ 3.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w § 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
___

Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy, zasady wpisu do Centralnego Rejestru Wyborców.
§ 1.
W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
§ 2.
W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
§ 3.
W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
§ 4.
Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.
§ 5.
We wniosku, o którym mowa w § 3, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania.
§ 6.
Wyborca, we wniosku, o którym mowa w § 3, może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
§ 7.
Wniosek, o którym mowa w § 3, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2)
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
§ 8.
Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
§ 9.
Przepisy § 1–8 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.
Orzeczenia: 10
§ 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania.
§ 3. Wyborca, we wniosku, o którym mowa w § 1, może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
§ 4. Jeżeli w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, w celu nadania numeru ewidencyjnego PESEL wniosek zawiera dodatkowo dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 9 i 24a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz, jeżeli są dostępne, dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 3–5, 7, 8, 12 i 13 tej ustawy.
§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 1, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2)
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 6. Wyborca, którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru Wyborców.
§ 7. We wniosku, o którym mowa w § 6, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona) oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy.
§ 8. Wniosek, o którym mowa w § 6, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2)
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 9. W przypadku rozbieżności danych we wniosku, o którym mowa w § 1, z danymi w rejestrze PESEL wójt wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.
§ 10. Przepisy § 1–9 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.

(Art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców.)
§ 1.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, o której mowa w art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy, wydaje wójt, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
§ 2.
Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
§ 3.
O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.
§ 4.
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
§ 5.
Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w § 4, w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
___

Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 20 decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 20 decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców. Decyzja o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania
§ 1.
Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, o którym mowa w art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy § 3 i art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania § 1, lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności w trybie określonym w art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania § 9.
§ 2.
Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.
§ 3.
Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
§ 4.
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
§ 5.
Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w § 4, w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
§ 1.
Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.
§ 2.
W przypadku wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania wyborca jest wpisywany do rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach, tak aby zapewnić bieżącą aktualizację w rejestrze wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybierania i posiadających prawo wybierania.
___

Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 21 rozporządzenie w sprawie zapewnienia aktualizacji rejestru wyborców wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 21 rozporządzenie w sprawie zapewnienia aktualizacji rejestru wyborców, wprowadzenie do Centralnego Rejestru Wyborców informacji o pozbawieniu prawa wybierania
§ 1.
Informacje o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2 wprowadza się do Centralnego Rejestru Wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.
§ 2.
Wprowadzenia informacji, o której mowa w § 1, dokonuje wójt właściwy ze względu na siedzibę sądu wydającego orzeczenie skutkujące pozbawieniem prawa wybierania albo burmistrz dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Stanu.
§ 3.
W przypadku czasowego pozbawienia prawa wybierania wyborcy nie są ujmowani w spisach wyborców do czasu wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania.
§ 4.
Wprowadzenia informacji do Centralnego Rejestru Wyborców o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania dokonuje wójt właściwy ze względu na siedzibę sądu przekazującego tę informację albo burmistrz dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Stanu.
§ 5.
Wprowadzenie informacji, o której mowa w § 4, powoduje usunięcie z Centralnego Rejestru Wyborców informacji o pozbawieniu prawa wybierania.
§ 6.
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania zawiadomień o pozbawieniu prawa wybierania i okresie pozbawienia prawa wybierania danej osoby oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, oraz ich wzory, tak aby zapewnić bieżącą aktualizację informacji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybierania i posiadających prawo wybierania.
Orzeczenia: 1
§ 1.
Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
1)
pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2)
wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
3)
niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
4)
ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
§ 2.
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
§ 3.
Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.
§ 4.
Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.
§ 5.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przepisy art. 20 decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
___
Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 22 reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 22 reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, reklamacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców
§ 1.
Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.
§ 2.
Reklamację wnosi się:
1)
ustnie do protokołu,
2)
na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
– do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub zamieszkania.
§ 3.
Wójt jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
§ 4.
W celu rozpatrzenia reklamacji dane wyborcy wnoszącego reklamację mogą być sprawdzane w rejestrze PESEL.
§ 5.
Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy wnoszącemu reklamację.
§ 6.
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przepisy art. 20 decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§ 1.
Dane, o których mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 9 zdanie drugie, są przekazywane przez wójta za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do danych osób, o których mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 10.
§ 3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje dane, o których mowa w § 1 i 2, właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.
___
Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 23 przekazywanie danych obywateli UE uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP wejdzie w życie w poniższym brzmieniu:
Art. 23 przekazywanie danych obywateli UE uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, przekazywanie danych obywateli UE korzystających z praw wyborczych w RP
§ 1.
Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszeniem wniosku, o którym mowa w art. 19a wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania § 1, minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Dane przekazywane w trybie § 1 obejmują dane, o których mowa w art. 18a zakres danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców § 3 pkt 1, 2 i 4–6.
§ 3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej informację o skreśleniu z Centralnego Rejestru Wyborców osoby, o ile przesłał uprzednio do tego organu informację, o której mowa w § 1.
§ 4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.
§ 5.
Informacje, o których mowa w § 1–4, przesyła się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ 1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.
§ 2.
Dane, o których mowa w § 1, przekazuje wójt, na żądanie i za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
___
Art. 24 przekazywanie danych obywateli polskich chcących skorzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa UE. (uchylony)
Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 24 przekazywanie danych obywateli polskich chcących skorzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa UE zostanie uchylony.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia rejestru wyborców, ustalając:
a) wzór rejestru wyborców,
b) metody aktualizacji rejestru wyborców i sposób jego udostępniania,
c) wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców,
d) wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,
e) wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,
f) wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 10, o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,
g) warunki, które spełniać musi system informatyczny służący prowadzeniu rejestru wyborców,
2)
sposób przekazywania przez urzędy gmin właściwym organom wyborczym okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców,
3)
wzór pisemnej deklaracji, o której mowa w art. 19 wpis do rejestru wyborców podmiotów zamieszkałych na obszarze gminy § 1 pkt 2
- uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w rejestrze wyborców, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych oraz ich przekazywania i odbioru;
4)
tryb przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców, jak również obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności formę i terminy wymiany tych informacji, a także konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.
___
Art. 25 rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców. (uchylony)
Z dniem, który zostanie określony w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. przez Prezesa Rady Ministrów – po uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców, art. 25 rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców zostanie uchylony.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...