• Kodeks wyborczy
  14.07.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów

§ 1.
Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
§ 2.
Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.
§ 1.
W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.
§ 2.
Postawienie znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.
§ 1.
Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych gminna komisja wyborcza ustala wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów i wyniki wyborów wójta w danej gminie.
§ 2.
Gminna komisja wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyników wyborów.
§ 3.
W protokole wymienia się liczby:
1)
osób uprawnionych do głosowania;
2)
wyborców, którym wydano karty do głosowania;
3)
wyborców głosujących przez pełnomocnika;
4)
kart wyjętych z urny, w tym:
a) kart nieważnych,
b) kart ważnych;
5)
głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
6)
głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.
§ 1.
W protokole, o którym mowa w art. 488 protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta w gminie, wymienia się ponadto imię (imiona) i nazwisko wybranego wójta. W protokole podaje się także przebieg losowania, o którym mowa w art. 473 zasady dokonywania wyboru wójta § 3 i 7.
§ 2.
W przypadku wyborów, o których mowa w art. 482 wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta § 3, gminna komisja wyborcza stwierdza, czy kandydat otrzymał wymaganą dla wyboru liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 3.
W przypadku ustalenia przez gminną komisję wyborczą, że żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, w protokole stwierdza się ten fakt i wskazuje się dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby ważnie oddanych głosów.
Gminna komisja wyborcza wydaje wybranemu wójtowi zaświadczenie o wyborze na wójta. Wzór zaświadczenia określa Państwowa Komisja Wyborcza.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...