• Kodeks wyborczy
  25.09.2022

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2022

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta

§ 1.
Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:
1)
odmowy złożenia ślubowania;
2)
niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym;
3)
pisemnego zrzeczenia się mandatu;
4)
utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
5)
naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;
5a)
wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego;
6)
orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;
7)
śmierci;
8)
odwołania w drodze referendum;
9)
odwołania wójta w trybie art. 96 rozwiązanie rady gminy jako skutek powtarzającego się naruszania przepisów ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583);
10)
zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 390 skutki zmian w podziale terytorialnym państwa w toku kadencji rad § 1 pkt 3.
§ 2.
Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 5 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 27 zakaz łączenia funkcji wójta ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.
§ 2a.
Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 3 i 5 – w zakresie powodów wskazanych w art. 27 zakaz łączenia funkcji wójta ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz pkt 5a–7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepisów art. 247 przesłanki wygaśnięcia mandatu posła § 3, art. 279 wygaśnięcie mandatu senatora § 3 oraz art. 364 przesłanki utraty mandatu posła do PE § 2 nie stosuje się.
§ 3.
Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.
§ 3a.
Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy.
§ 4.
Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność gospodarczą, o których mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
§ 5.
W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w § 4, rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od upływu tego terminu.
Porównania: 1 Przypisy: 4
§ 1.
Sąd przesyła komisarzowi wyborczemu, wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy odpisy prawomocnych orzeczeń, o których mowa w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2 i art. 11 podmioty biernego prawa wyborczego § 2, niezwłocznie po ich uprawomocnieniu się. W odpisie umieszcza się datę uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 2.
O wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyny, o której mowa w art. 492 przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta § 1 pkt 4, informuje komisarz wyborczy, w drodze obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu, o którym mowa w § 1. Informację komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 1.
Od uchwały rady gminy albo postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 492 przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta § 1 pkt 1–3 oraz pkt 5 i 6, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.
§ 2.
Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
§ 3.
Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...