• Art. 126. - Skład i czło...
  23.04.2024

Art. 126. komornicy sądowi


Skład i członkostwo w komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

1.
Komisja odwoławcza składa się z 7 członków. W skład komisji odwoławczej wchodzi:
1)
5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, spełniających wymagania, o których mowa w art. 104 powołanie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy ust. 4;
2)
2 komorników wskazanych przez Krajową Radę Komorniczą, spełniających wymagania, o których mowa w art. 73 powołanie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 3.
2.
Do członków komisji odwoławczej przepis art. 73 powołanie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3.
Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji odwoławczej oraz jego zastępcę spośród swoich przedstawicieli.
4.
Pracami komisji odwoławczej kieruje przewodniczący komisji odwoławczej, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
5.
Przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego i członkom komisji odwoławczej za udział w jej pracach przysługuje wynagrodzenie.
6.
Przepisy art. 79 skład i zadania komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 5–7, art. 80 członkostwo w komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 3 i 5 oraz art. 81 wyłączenie z prac komisji członka komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
7.
Członkowie komisji odwoławczej składają pisemne oświadczenia, że nie pozostają z żadnym ze zdających, którzy wnieśli odwołania od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego, w stosunku, o którym mowa w art. 81 wyłączenie z prac komisji członka komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.
8.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 126. Skład i członkostwo w komisji egzaminacyjnej II... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...