• Art. 138. - Czynności as...
  20.04.2024

Art. 138. komornicy sądowi


Czynności asesora komorniczego

1.
W ramach asesury komorniczej asesor, na zlecenie komornika, może:
1)
wykonywać czynności, o których mowa w art. 98 praktyczne przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu komornika ust. 1–3;
2)
przeprowadzać egzekucję w sprawach o:
a) świadczenie pieniężne,
b) zabezpieczenie roszczenia pieniężnego
– jeżeli w dniu zlecenia wartość egzekwowanego lub podlegającego zabezpieczeniu roszczenia nie przekracza kwoty 100 000 złotych, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości;
3)
w obecności i za zgodą komornika uczestniczyć w czynnościach odbywających się poza kancelarią, w tym również podejmowanych w toku egzekucji świadczeń niepieniężnych.
2.
W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, asesorowi nie wolno:
1)
dokonywać sprzedaży ruchomości, z wyjątkiem licytacji elektronicznej;
2)
wydawać lub wykonywać orzeczeń o zastosowaniu środków przymusu;
3)
sporządzać planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, o ile suma ta przekracza kwotę 25 000 złotych;
4)
wydawać decyzji i podpisywać dokumentów dotyczących depozytu;
5)
dokonywać czynności odbywających się poza kancelarią;
6)
wydawać postanowień kończących postępowanie oraz w przedmiocie opłat egzekucyjnych;
7)
dokonywać czynności związanych z nadaniem biegu skardze na czynność komornika, o których mowa w art. 767 skarga na czynności komornika § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz w sprawach, w których przepisy o skardze na czynność komornika stosuje się odpowiednio.
3.
Zakaz dokonywania czynności poza kancelarią nie wyklucza możliwości pisemnego upoważnienia asesora w konkretnej sprawie do:
1)
samodzielnego ustalenia, czy dłużnik faktycznie zamieszkuje lub prowadzi działalność pod wskazanym adresem albo czy we wskazanym miejscu znajduje się majątek dłużnika,
2)
wysłuchania dłużnika, żądania od dłużnika złożenia wykazu majątku oraz żądania wyjaśnień i informacji w trybie art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
3)
zajęcia ruchomości – z zastrzeżeniem, że asesorowi nie wolno odebrać dozoru nad zajętymi ruchomościami, a oznaczenia wartości zajętych ruchomości dokonuje komornik
– przy czym wymienione czynności nie mogą się wiązać z zastosowaniem środków przymusu oraz działaniami, o których mowa w art. 814 otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń oraz przeszukanie rzeczy, mieszkania i odzieży dłużnika § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
4.
Komornik może zlecić asesorowi przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 3 pkt 3 i ust. 4.
5.
Przepis art. 28 prawo legitymowania osób stosuje się odpowiednio do asesora, któremu udzielono zlecenia.

Art. 138. Czynności asesora komorniczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...