• Art. 164a. - Stosowanie ...
  14.04.2024

Art. 164a. komornicy sądowi


Stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

1.
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, komornik:
1)
przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679, podczas pozyskiwania od niej tych danych;
2)
udostępnia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie kancelarii lub na stronie internetowej kancelarii pozostałe podlegające udostępnieniu informacje, o czym informuje osobę, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania od niej danych osobowych.
2.
Obowiązki wynikające z art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia 2016/679 realizowane są na zasadach określonych w art. 9 zasada jawności postępowania ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 27 obowiązek zachowania tajemnicy.
3.
W zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez komornika na podstawie art. 3 zadania komornika ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, przepis art. 16 prawo do sprostowania danych rozporządzenia 2016/679 stosuje się wyłącznie w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
4.
W ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2, skorzystanie przez daną osobę z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 prawo do ograniczenia przetwarzania danych ust. 1 rozporządzenia 2016/679, odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 767 skarga na czynności komornika ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Art. 164a. Stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejsk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...