• Art. 175. - Nadzór odpow...
  14.04.2024

Art. 175. komornicy sądowi


Nadzór odpowiedzialny

1.
Nadzór administracyjny jest sprawowany w pierwszej kolejności przez prezesa właściwego sądu rejonowego (nadzór odpowiedzialny). Nadzór odpowiedzialny polega na:
1)
ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności;
2)
kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe;
3)
badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków;
4)
badaniu dopuszczalności przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela;
5)
badaniu prawidłowości powierzania czynności asesorom;
6)
gromadzeniu i analizowaniu informacji o sygnalizacjach naruszeń prawa, o których mowa w art. 166 nadzór judykacyjny nad komornikami ust. 2, oraz wytknięciach uchybień, o których mowa w art. 166 nadzór judykacyjny nad komornikami ust. 4;
7)
badaniu, czy pobierane przez komornika należności są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
8)
podejmowaniu decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 40 prawo do usprawiedliwionej nieobecności komornika w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach organów samorządu komorniczego ust. 2;
9)
stosowaniu innych środków prawnych określonych w przepisach prawa.
2.
Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu rejonowego obejmują:
1)
zawiadamianie sądu o potrzebie wydania komornikowi zarządzeń w trybie art. 759 uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2)
badanie prawidłowości realizacji zarządzeń sądu wydanych w trybie art. 759 uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
3)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska;
4)
wszczynanie postępowań dyscyplinarnych;
5)
kierowanie komorników i asesorów na badania lekarskie, o których mowa w art. 26 skierowanie komornika na badanie przez lekarza orzecznika ZUS i art. 141 skierowanie asesora komorniczego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS;
6)
odsuwanie komorników od czynności;
7)
rozpoznawanie skarg dotyczących działalności komorników, niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 skarga na czynności komornika ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
8)
analizowanie sprawozdań, o których mowa w art. 186 roczne sprawozdanie komornika z działalności ust. 1.
Art. 175. Nadzór odpowiedzialny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...