• Art. 80. - Członkostwo w...
  23.04.2024

Art. 80. komornicy sądowi


Członkostwo w komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą

1.
Członkostwo w komisji kwalifikacyjnej wygasa w przypadku śmierci członka komisji kwalifikacyjnej.
2.
Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji kwalifikacyjnej;
3)
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 79 skład i zadania komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2;
4)
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków;
5)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Minister Sprawiedliwości, mając na względzie interes publiczny, może odwołać członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
4.
Wygaśnięcie członkostwa w komisji kwalifikacyjnej lub odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej nie wstrzymuje jej prac.
5.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji kwalifikacyjnej lub odwołania członka komisji kwalifikacyjnej przed upływem kadencji, Minister Sprawiedliwości powołuje niezwłocznie nowego członka na okres do końca kadencji. W przypadku członka, o którym mowa w art. 79 skład i zadania komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1 pkt 2, Krajowa Rada Komornicza, w terminie 7 dni od dnia jego odwołania lub wygaśnięcia kadencji, wskazuje nowego kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej. Przepisy art. 73 powołanie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 80. Członkostwo w komisji kwalifikacyjnej na egzamin... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...