• § 14. - Opłaty w innych ...
  30.09.2023
Obserwuj akt

§ 14 koszty pomocy prawne


Opłaty w innych sprawach

1.
Opłaty wynoszą w sprawach:
1)
o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 180 zł;
2)
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;
3)
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 120 zł;
4)
o uchylenie wyroku sądu polubownego – 1200 zł;
5)
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 1800 zł;
6)
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 240 zł;
7)
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej opłaty;
8)
ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
9)
o wyjawienie majątku – 60 zł;
10)
rejestracji spółki – 1200 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 600 zł;
11)
rejestracji spółdzielni – 1200 zł;
12)
innych rejestracji – 600 zł;
13)
zmiany w rejestrze – 360 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 180 zł;
14)
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 60 zł;
15)
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 60 zł;
16)
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 60 zł;
17)
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 480 zł;
18)
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 600 zł;
19)
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;
20)
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 720 zł;
21)
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;
22)
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 540 zł;
23)
o wyłączenie wspólnika – 540 zł;
24)
o rozwiązanie spółki kapitałowej – 540 zł;
25)
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 150 zł;
26)
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 120 zł;
27)
o ubezwłasnowolnienie – 240 zł;
28)
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§ 14 Opłaty w innych sprawach - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...