• Art. 29[1]. KP - Wyjazd p...
  19.05.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 291. KP


Wyjazd pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju

§ 1.
(uchylony)
§ 2.
Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od informacji, o których mowa w art. 29 elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy § 3, informacje w postaci papierowej lub elektronicznej o:
1)
państwie lub państwach, w których praca lub zadanie służbowe poza granicami kraju mają być wykonywane;
2)
przewidywanym czasie trwania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
3)
walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
4)
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju, jeżeli takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy lub wynika to z umowy o pracę;
5)
zapewnieniu lub braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju;
6)
warunkach powrotu pracownika do kraju – w przypadku zapewnienia takiego powrotu.
§ 3.
Poinformowanie pracownika o warunku zatrudnienia, o którym mowa w § 2 pkt 3, może nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy.
§ 4.
Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.
§ 5.
(uchylony)
§ 51. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 29 elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy § 34 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Przepisy § 2–4 i 51 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.
Poszukujesz więcej informacji na temat rozwiązania umowy o pracę?

Pobierz rzetelne opracowanie przygotowane w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i znajdź odpowiedzi na Twoje pytania.
Ebook "Rozwiązanie umowy o pracę 2024" to:
  • 28 stron niezbędnej wiedzy
  • omówienie praw i obowiązków zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy
  • brzmienie zgodne z aktualnym stanem prawnym*
  • bezpośrednie odnośniki do Kodeksu pracy
  • przykłady dla poszczególnych zagadnień
  • 20 darmowych wzorów przydatnych dokumentów

*liczony na dzień pobrania pliku
  Kup teraz
cena: 15 zł
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 6
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...