• Art. 67[31]. - Obowiązki...
  21.02.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 6731. KP


Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej

§ 1.
Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu § 1, art. 2091 obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy, art. 212 obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierującej pracownikami pkt 1 i 4, art. 213 obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy, art. 214 obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy, art. 232 obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów i art. 233 obowiązek zapewnienia pracownikom środków i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w art. 6719 uzgodnienia umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej § 1 pkt 1, szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej ukończenie szkolenia.
§ 3.
W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przepisu art. 2373 obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy § 22 nie stosuje się.
§ 4.
Praca zdalna nie obejmuje prac:
1)
szczególnie niebezpiecznych;
2)
w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
3)
z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
4)
związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
5)
powodujących intensywne brudzenie.
§ 5.
Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie wyników tej oceny pracodawca opracowuje informację zawierającą:
1)
zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
2)
zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
3)
czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
4)
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.
§ 6.
Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 7.
Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.
§ 8.
Pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii.
§ 9.
W razie wypadku przy pracy zdalnej art. 234 obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy oraz przepisy wydane na podstawie art. 237 rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 10.
Oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu, i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.
Art. 6731. Obowiązki pracodawcy wobec pracowni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...