• Kodeks pracy
  26.02.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

DZIAŁ DWUNASTY. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKÓW PRACY

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1.
Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
§ 2.
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

§ 1.
W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
§ 4.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W trybie przewidzianym w art. 244 komisje pojednawcze § 3 ustala się:
1)
zasady i tryb powoływania komisji;
2)
czas trwania kadencji;
3)
liczbę członków komisji.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Członkiem komisji pojednawczej nie może być:
1)
osoba zarządzająca, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy;
2)
główny księgowy;
3)
radca prawny;
4)
osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastępców i ustala regulamin postępowania pojednawczego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Na wniosku stwierdza się datę jego wpływu.
§ 2.
Zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów, o których mowa w art. 264 termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie sprawy w drodze ugody nastąpiło w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą stwierdza się w protokole posiedzenia zespołu.
§ 2.
W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 264 termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy, wniosek do komisji pojednawczej wnosi się przed upływem terminów określonych w tym przepisie.
§ 3.
W sprawach, o których mowa w § 2, postępowanie pojednawcze kończy się z mocy prawa z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika, a w innych sprawach - z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu posiedzenia zespołu. Protokół podpisują strony i członkowie zespołu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje pozew. Pracownik zamiast zgłoszenia tego żądania może wnieść pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności.
§ 2.
Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności, jeżeli ze złożonych akt komisji wynika, że ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia ustalenia niezgodności ugody z prawem lub zasadami współżycia społecznego na zasadach ogólnych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Jednakże w sprawach, o których mowa w art. 251 termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą § 2, z żądaniem takim pracownik może wystąpić tylko przed upływem 14 dni od dnia zawarcia ugody.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Sprawowanie obowiązków członka komisji pojednawczej jest funkcją społeczną. Jednakże członek komisji pojednawczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie przepracowany w związku z udziałem w pracach komisji.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić komisji pojednawczej warunki lokalowe oraz środki techniczne umożliwiające właściwe jej funkcjonowanie.
§ 2.
Wydatki związane z działalnością komisji pojednawczej ponosi pracodawca. Wydatki te obejmują również równowartość utraconego wynagrodzenia za czas nie przepracowany przez pracownika w związku z udziałem w postępowaniu pojednawczym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1

Rozdział III. Sądy pracy

§ 1.
Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane „sądami pracy”.
§ 2.
Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
1)
ustanawiania nowych warunków pracy i płacy;
2)
stosowania norm pracy.
3)
(uchylony)
§ 3.
Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami regulują odrębne przepisy.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2.
Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3.
Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
Orzeczenia: 31 Porównania: 1
§ 1.
Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których mowa w art. 97 świadectwo pracy§ 21 i w art. 264 termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.
§ 2.
Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...