• Kodeks pracy
  05.06.2023

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2023

Dz.U.2022.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1.
Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
§ 2.
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...