• Kodeks pracy
  13.06.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:
1)
zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy;
2)
uwzględniały zasady ergonomii.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń.
§ 2.
W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1 Przypisy: 1
Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń i art. 217 zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne nie spełniające wymogów stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń i art. 217 zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne nie spełniające wymogów nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:
1)
będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego;
2)
podlegających przepisom o dozorze technicznym;
3)
podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego;
4)
podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
5)
podlegających przepisom Prawa atomowego.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...