• Kodeks postępowania admin...
  22.02.2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.775 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
§ 1.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.
§ 2.
Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy wynikające z przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.
Orzeczenia: 29 Porównania: 1
Organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje się odpowiednio przepis art. 180 sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych § 1.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...