• Kodeks postępowania admin...
  16.07.2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.572 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 11. Zażalenia

§ 1.
Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2.
Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
Orzeczenia: 263 Porównania: 1
Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Orzeczenia: 112 Porównania: 1
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.
Orzeczenia: 434 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...