• Kodeks postępowania admin...
  21.02.2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.775 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu

§ 1.
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1)
w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2)
swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3)
osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4)
w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5)
w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6)
z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7)
w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2.
Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3.
Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4.
Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.
Orzeczenia: 434 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:
1)
jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu § 1 pkt 2 i 3;
2)
osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu § 1 pkt 2 i 3.
§ 2.
Przepis art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu § 4 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 71 Porównania: 1
§ 1.
W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.
§ 2.
W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1)
w okolicznościach przewidzianych w art. 25 wyłączenie organu od załatwienia sprawy § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę;
2)
w okolicznościach przewidzianych w art. 25 wyłączenie organu od załatwienia sprawy § 1 pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 wyłączenie organu od załatwienia sprawy § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.
§ 3.
Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.
Orzeczenia: 34 Porównania: 1
§ 1.
Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu § 1. O wyłączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu § 3 postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.
§ 1a.
Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem.
§ 2.
Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 wyznaczenie pracownika lub organu w miejsce wyłączonego § 2.
§ 3.
Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze.
Orzeczenia: 124 Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...