• Kodeks postępowania admin...
  05.03.2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.775 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 8. Ugoda

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
§ 1.
Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli istnieją przesłanki do jej zawarcia, pouczając strony o trybie i skutkach zawarcia ugody.
§ 2.
W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w myśl § 1, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
§ 1.
Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej na piśmie, na podstawie zgodnych oświadczeń stron.
§ 1a.
Ugoda zawiera:
1)
oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta, i stron postępowania;
2)
datę sporządzenia ugody;
3)
przedmiot i treść ugody;
4)
podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
§ 2.
Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji publicznej odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została zawarta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ugodę włącza się do akt sprawy.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
§ 1.
Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2.
Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu.
§ 3.
Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
§ 1.
Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
§ 2.
W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu.
§ 3.
Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom ugodę albo jej odpis.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
§ 1.
Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne.
§ 2.
(uchylony)
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art 117–121 stosuje się odpowiednio.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w sprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...