• Kodeks postępowania cywil...
  23.06.2024

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.06.2024

Dz.U.2023.0.1550 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Dział VII. Egzekucja ze statków morskich

Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Egzekucja należy do komornika sądu, w którego okręgu statek znajduje się w chwili wszczęcia egzekucji.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Do wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien dołączyć dowód, że statek jest wpisany do rejestru.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty komornik zarządzi przytrzymanie statku i ustanowi dozór.
§ 2.
Statek jest zajęty z chwilą przytrzymania. O zajęciu należy zawiadomić także dłużnika oraz właściciela, który nie jest dłużnikiem.
§ 3.
Do dozorcy stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomości dotyczące dozorcy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik zamieszcza na tablicy ogłoszeń w budynku sądu oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Komornik może zamieścić ogłoszenie także w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej sądu oraz tablicy ogłoszeń w budynku sądu, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach. Komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje się port macierzysty statku.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okrętowego odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Egzekucja ze statku zagranicznego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się według przepisów działu niniejszego, jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
§ 2.
We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel wskazuje rejestr, do którego statek jest wpisany, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
O dokonanym zajęciu statku komornik zawiadamia także zagraniczną władzę rejestrową.
Przypisy: 1
Jeżeli wezwanie do zapłaty nie może być doręczone dłużnikowi, gdyż nie zamieszkuje on lub nie posiada siedziby pod adresem wskazanym w dokumentach statku zagranicznego, przepis art. 802 ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu stosuje się odpowiednio.
Przypisy: 1
W razie śmierci albo likwidacji dłużnika po wszczęciu postępowania egzekucyjnego sąd na wniosek wierzyciela ustanawia dla niego kuratora. Przepisu art. 819 śmierć strony w trakcie postępowania egzekucyjnego nie stosuje się.
Przypisy: 1
Opisu i oszacowania zajętego statku zagranicznego komornik bez wniosku wierzyciela dokonuje niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do zapłaty długu.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...