• Kodeks postępowania cywil...
  22.07.2024

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze

Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach określonych w art. 4801 przesłanki wydania nakazu zapłaty § 1, chyba że według treści pozwu:
1)
roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2)
twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3)
zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.
4)
(uchylony)
§ 2.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 14 Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 79 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw.
§ 2.
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
§ 3.
Na wniosek strony sąd wydaje postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części.
Orzeczenia: 62 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.
§ 2.
Spośród spraw wymienionych w § 1 nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym spraw:
1)
należących do właściwości sądów okręgowych;
2)
małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;
3)
z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;
4)
z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 4778 właściwość sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych § 2 i spraw o rentę.
§ 3.
Sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym, jeżeli może to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza czterech tysięcy złotych, przepisu art. 1481 rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym § 3 nie stosuje się.
W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu posiedzenia przygotowawczego nie przeprowadza się, chyba że z okoliczności sprawy wynika, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego może przyczynić się do sprawniejszego rozpoznania sprawy.
Przypisy: 1
§ 1.
Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.
§ 2.
Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tego samego stosunku prawnego lub kilku stosunków prawnych tego samego rodzaju. W przypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu bez wezwania do usunięcia tego braku. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie powód cofnie pozew w zakresie żądań niepodlegających łączeniu, pozew w pozostałej części wywołuje skutek od daty jego pierwotnego wniesienia.
§ 3.
Jeżeli powód dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu przewidzianym w niniejszym rozdziale tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Przepisów art 75-85 oraz art 194-196 i art. 198 skutki prawne zawiadomień i wezwań do udziału w sprawie nie stosuje się.
§ 2.
Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
(uchylony)
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.
§ 1.
Ilekroć ustalenie zasadności lub wysokości świadczenia powinno nastąpić przy zastosowaniu wiadomości specjalnych, od uznania sądu zależy powzięcie samodzielnej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy albo zasięgnięcie opinii biegłego.
§ 2.
Opinii biegłego nie zasięga się, jeżeli jej przewidywany koszt miałby przekroczyć wartość przedmiotu sporu, chyba że uzasadniają to wyjątkowe okoliczności.
§ 3.
Złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego, także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię na zlecenie podmiotu innego niż sąd.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
(uchylony)
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje się prawomocny.
§ 4.
W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza czterech tysięcy złotych, uzasadnienie wyroku ogranicza się do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Od uznania sądu opartego na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy zależy rozszerzenie tego uzasadnienia o pozostałą treść określoną w art. 3271 uzasadnienie wyroku § 1.
§ 1.
(uchylony)
§ 11. Apelację można oprzeć na zarzutach:
1)
naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
2)
naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.
§ 2.
Po upływie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutów jest niedopuszczalne.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
§ 1.
Jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.
§ 1dx1. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza czterech tysięcy złotych, przepisu § 1 nie stosuje się, a zaskarżony wyrok może zostać uchylony tylko w przypadkach określonych w art. 386 rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w razie uwzględnienia apelacji § 2 i 3.
§ 2.
Uchylając zaskarżony wyrok sąd drugiej instancji może przekazać sprawę do rozpoznania z wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym także wówczas, gdy sprawa stosownie do art. 5051 zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym podlega rozpoznaniu w tym postępowaniu.
§ 3.
Sąd drugiej instancji oddala apelację również wtedy, gdy mimo naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania albo błędnego uzasadnienia zaskarżony wyrok odpowiada prawu.
Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
(uchylony)
§ 2.
Jeżeli sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
§ 3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu jedynie postanowienia uchylające zaskarżone postanowienie albo zarządzenie.
§ 1.
W postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy przepisów art. 466 uprawnień pracownika lub ubezpieczonego do zgłoszenia powództwa do protokołu, art. 477 wezwanie do udziału w sprawie z powództwa wniesionego przez pracownika i art. 4771 roszczenia alternatywne nie stosuje się.
§ 2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...