• Kodeks postępowania cywil...
  21.06.2024

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

Zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie art. 203 sądowe wyznaczenie zarządcy i art. 269 żądanie zabezpieczenia od użytkownika § 1 Kodeksu cywilnego obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów.
Orzeczenia: 2
§ 1.
Od chwili ustanowienia zarządcy współwłaściciele lub użytkownik mogą używać rzeczy tylko o tyle, o ile nie przeszkadza to wykonywaniu zarządu. Na wniosek innego współwłaściciela lub zarządcy współwłaściciel lub użytkownik może być pozbawiony używania rzeczy, jeżeli przeszkadza zarządcy w wykonywaniu czynności.
§ 2.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Orzeczenia: 4
§ 1.
Nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków wypłaca się współwłaścicielom lub użytkownikom w terminach przez sąd określonych.
§ 2.
Sąd może postanowić, aby zarządca wydawał współwłaścicielom nadwyżkę dochodów w naturze.
Orzeczenia: 4
Sąd uchyli zarząd, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania.
Orzeczenia: 2
Jeżeli powyższe przepisy nie stanowią inaczej, do wyznaczenia zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.
Orzeczenia: 7
Z wyjątkiem spraw przewidzianych w art. 199 rozporządzanie rzeczą wspólną , art. 201 czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną i art. 202 poddanie sporu współwłaścicieli do rozstrzygnięcia przez sąd Kodeksu cywilnego, jak również spraw dotyczących powołania i odwołania zarządcy, wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu.
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...