• Kodeks postępowania cywil...
  30.05.2024

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu

Powód, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest obowiązany na żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Powód nie ma obowiązku określonego w art. 1119 kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w przypadku powoda bez miejsca zamieszkania lub pobytu w RP:
1)
jeżeli ma w Rzeczypospolitej Polskiej majątek wystarczający na zapłatę kosztów;
2)
jeżeli przysługuje mu lub uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych;
3)
w sprawach małżeńskich niemajątkowych, w sprawach z powództwa wzajemnego oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym;
4)
w sprawach, które strony zgodnie poddały jurysdykcji sądów polskich;
5)
jeżeli orzeczenie sądu polskiego zasądzające koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego byłoby wykonalne w państwie, w którym powód ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
§ 2.
Późniejsze zgłoszenie żądania jest dopuszczalne, jeżeli dopiero w toku sprawy:
1)
pozwany dowiedział się, że powód nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2)
ustała podstawa prawna do zwolnienia powoda od obowiązku złożenia kaucji.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeżeli uznana przez niego część roszczenia powoda wystarcza na zabezpieczenie kosztów.
Orzeczenia: 2
§ 1.
Sąd oznaczy wysokość kaucji, mając na względzie prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany, jednak bez włączenia kosztów powództwa wzajemnego.
§ 2.
Jeżeli w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia.
§ 3.
Kaucję składa się na rachunek depozytowy Ministra Finansów, chyba że sąd określi inny sposób jej złożenia.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Zgłaszając w przepisanym czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie ma obowiązku składać wyjaśnień co do istoty sprawy przed rozstrzygnięciem tego wniosku.
§ 2.
Sąd wyznaczy powodowi termin do złożenia kaucji.
§ 3.
Po bezskutecznym upływie terminu sąd odrzuca pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach jak w przypadku cofnięcia pozwu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Jeżeli w toku postępowania ustanie przyczyna zabezpieczenia, sąd na wniosek powoda, po wysłuchaniu pozwanego, zwolni powoda od obowiązku zabezpieczenia kosztów i zarządzi zwrot złożonej kaucji.
Orzeczenia: 2
§ 1.
Sąd na wniosek pozwanego zarządzi zaspokojenie z kaucji przyznanych mu kosztów.
§ 2.
Wniosek taki powinien być zgłoszony w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli wniosku nie zgłoszono, sąd po upływie tego terminu zarządzi wydanie kaucji powodowi na jego żądanie.
§ 3.
Sąd zarządzi wydanie powodowi kaucji natychmiast po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli pozwanemu kosztów nie przyznano.
Orzeczenia: 2
Pierwszeństwo zaspokojenia z kaucji złożonej przez powoda przysługuje pozwanemu przed wszystkimi innymi wierzycielami powoda.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...