• Kodeks postępowania cywil...
  14.07.2024

Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej.

§ 1.
W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach rozporządzenia nr 4/2009 podstawa do uchylenia wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, uchyla wyrok.
§ 2.
Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku.
§ 3.
Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed uchyleniem wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie.
§ 4.
Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługuje zażalenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...