• Art. 539f. - Odpowiednie...
  01.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 539f. KPK


Odpowiednie stosowanie do skargi przepisów ustawy

Przepisy art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 3 i 4, art. 428 tryb wnoszenia i forma środka odwoławczego § 1, art. 431 cofnięcie środka odwoławczego, art. 432 skutek cofnięcia środka odwoławczego, art. 435 wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego, art. 436 ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego, art. 442 ponowne rozpoznanie sprawy § 1 i 3, art. 457 uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego § 1 i 3, art. 525 tryb wnoszenia kasacji § 1, art. 526 wymogi formalne kasacji, art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 1–4, art. 528 niedopuszczalność środka odwoławczego § 1, art. 530 przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji § 2 i 3, art. 531 pozostawienie kasacji bez rozpoznania, art. 534 skład orzekający Sądu Najwyższego § 1 i art. 536 granice rozpoznania kasacji, a także przepisy wydane na podstawie art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 539f. Odpowiednie stosowanie do skargi przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...