• Art. 611fb. KPK - Podział...
  02.10.2023

Art. 611fb. KPK


Podział kwot z egzekucji orzeczeń nakładających obowiązki pieniężne

§ 1.
Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń, o których mowa w art. 611fa wystąpienie do państwa UE o wykonanie orzeczenia sądu polskiego nakładającego obowiązki pieniężne § 1, przypadają państwu wykonania orzeczenia.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości może zawrzeć z odpowiednim organem państwa wykonania orzeczenia porozumienie przewidujące podział kwot uzyskanych z egzekucji orzeczeń, o których mowa w § 1.
§ 3.
W wypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2, sąd wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia do przekazania całości albo części wyegzekwowanej kwoty na rachunek bankowy tego sądu lub rachunek bankowy innego wskazanego podmiotu. Przekazana na rachunek sądu kwota uzyskana z egzekucji środka karnego lub środka kompensacyjnego orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej albo wskazanej w orzeczeniu instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej zostaje następnie przekazana tej osobie lub podmiotowi.
Art. 611fb. Podział kwot z egzekucji orzeczeń nakładający... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...