• Kodeks postępowania karne...
  15.07.2024

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

§ 1.
Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator.
§ 1a.
W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny.
§ 1b.
(uchylony)
§ 1c.
(uchylony)
§ 2.
Inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy szczególnych przepisów ustawy, określających zakres jego działania.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 3
§ 1.
W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział oskarżyciela publicznego w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
§ 2.
Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje jej toku. Przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela publicznego za obowiązkową.
Orzeczenia: 1
§ 1.
Przepisy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis). § 1 pkt 1–4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie, art. 41a pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego i art. 42 tryb wyłączenia sędziego stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.
§ 2.
Osoby wymienione w § 1 ulegają również wyłączeniu, jeżeli brały udział w sprawie jako obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny albo przedstawiciel ustawowy strony.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§ 2.
Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...