• Kodeks postępowania karne...
  19.06.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 30. List żelazny

§ 1.
Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.
§ 2.
W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.
§ 3.
Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy.
§ 4.
Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:
1)
będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora;
2)
nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;
3)
nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.
§ 2.
W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w § 1, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.
§ 3.
W postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje na wniosek prokuratora.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.
§ 2.
W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego § 1, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu; orzeka o tym sąd wymieniony w art. 282 obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego § 2.
§ 1.
(uchylony)
§ 2.
Na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego oraz na postanowienie wydane na podstawie art. 283 uzależnienie wydania listu żelaznego od poręczenia majątkowego § 2 przysługuje zażalenie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Wniosek o wydanie listu żelaznego nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...