• Kodeks postępowania karne...
  19.07.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 36a. Dochodzenie

§ 1.
Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312 organy o uprawnieniach Policji, chyba że prowadzi je prokurator.
§ 2.
Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:
1)
zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł;
2)
przewidziane w art. 159 użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów, art. 254a zamach na urządzenia infrastruktury i art. 262 znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego § 2 Kodeksu karnego;
3)
przewidziane w art. 278 kradzież § 3a, art. 279 kradzież z włamaniem § 1, art. 286 oszustwo § 1 i 2 oraz w art. 289 zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.
§ 2.
Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w art. 155 nieumyślne spowodowanie śmierci, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 2, art. 157a uszkodzenie prenatalne § 1, art. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 2, art. 168 karalność przygotowania do przestępstwa, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu § 2, art. 175 przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu, art 181–184, art. 186 niedopełnienie obowiązków dbałości o urządzenia zabezpieczające środowisko, art. 201 kazirodztwo, art. 231 nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego § 1 i 3, art. 240 karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1, art. 250a łapownictwo wyborcze § 1–3, art. 265 ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” § 3 oraz w rozdziale XXXVI, z wyjątkiem art. 297 wyłudzenie kredytu i art. 300 utrudnianie zaspokojenia wierzyciela, i rozdziale XXXVII Kodeksu karnego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organy uprawnione do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakres spraw zleconych tym organom, mając na uwadze określony przez ustawę zakres kompetencji tych organów.
§ 1.
Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w protokole, o którym mowa w art. 304a protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania zawiadamiającego, i nie wymagają uzasadnienia. Na wniosek strony organ prowadzący dochodzenie podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.
§ 1a.
W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora pracy lub Najwyższą Izbę Kontroli, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia sporządza się na ich wniosek. Przepisy art. 422 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku i art. 423 termin sporządzenia uzasadnienia wyroku stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
§ 2.
Postanowienia, o których mowa w § 1, z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu dochodzenia oraz umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwierdza prokurator. Przepisy art. 323 postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa stosuje prokurator, a w sprawie, którą po umorzeniu wpisano do rejestru przestępstw – Policja.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.
Porównania: 1 Przypisy: 4
§ 1.
Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których mowa w art. 308 dochodzenie w niezbędnym zakresie § 1, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.
§ 2.
Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Policja, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów.
§ 3.
Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwalające na wykrycie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu na nowo dochodzenia. Przepis art. 305 postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa § 4 stosuje się odpowiednio; przepisów art. 305 postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa § 3 zdanie pierwsze oraz art. 327 podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego § 1 nie stosuje się.
§ 4.
(uchylony)
§ 1.
Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany.
§ 2.
Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego.
§ 3.
Podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Dochodzenie można ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające podstawy do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Należy jednak dokonać czynności przewidzianych w art. 321 zamknięcie śledztwa § 1-5 oraz w art. 325g przesłuchanie podejrzanego § 2, przesłuchać podejrzanego i pokrzywdzonego oraz przeprowadzić i utrwalić w protokołach czynności, których nie będzie można powtórzyć. Utrwalenie innych czynności dowodowych następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności; przepisu art. 148 elementy protokołu § 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
§ 2.
Przepis art. 315a odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka stosuje się.
§ 1.
Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas oznaczony.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Uprawnienia prokuratora określone w art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, art. 336 wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego § 2 przysługują także innym niż prokurator organom uprawnionym do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...