• Kodeks postępowania karne...
  02.03.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe

§ 1.
W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy.
§ 2.
W postępowaniu nakazowym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
§ 3.
Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.
§ 4.
Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:
1)
(uchylony)
2)
w sprawie z oskarżenia prywatnego;
3)
jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych.
§ 2.
Obok kary określonej w § 1 można, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny.
§ 3.
Sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia tylko tego środka.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Wyrok nakazowy powinien zawierać:
1)
oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał;
2)
datę wydania wyroku;
3)
imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego;
4)
dokładne określenie czynu przypisanego przez sąd oskarżonemu, ze wskazaniem zastosowanych przepisów ustawy karnej;
5)
wymiar kary i inne niezbędne rozstrzygnięcia.
§ 2.
Wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu, a oskarżonemu i jego obrońcy – wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi.
§ 2.
Wraz z odpisem wyroku należy doręczyć pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia. Pokrzywdzonego należy ponadto pouczyć, że warunkiem wniesienia sprzeciwu jest złożenie w terminie, o którym mowa w art. 506 sprzeciw od wyroku nakazowego § 1, nie później niż jednocześnie ze sprzeciwem oświadczenia, że będzie on działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§ 3.
Przepisy art. 131 doręczanie pism terminowych § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.
§ 2.
Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
§ 3.
W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
§ 4.
(uchylony)
§ 5.
Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
§ 6.
Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 4
Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...