• Kodeks postępowania karne...
  14.07.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

§ 1.
Od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania stronom przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.
§ 2.
Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części.
§ 3.
Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego lub z powodu uchybień określonych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1.
§ 1.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Przepisy art. 524 termin do wniesienia kasacji § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.
§ 1.
Do skargi dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla pozostałych stron.
§ 2.
Prezes sądu, doręczając odpis skargi pozostałym stronom, poucza o prawie wniesienia pisemnej odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu skargi. Po upływie tego terminu prezes sądu niezwłocznie przesyła akta Sądowi Najwyższemu.
Po przekazaniu sprawy do Sądu Najwyższego orzeka on w razie potrzeby w przedmiocie środka zapobiegawczego. Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania służy zażalenie do równorzędnego składu Sądu Najwyższego.
§ 1.
Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron.
§ 2.
Sąd Najwyższy postanowieniem oddala skargę albo wyrokiem uchyla zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.
Przepisy art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 3 i 4, art. 428 tryb wnoszenia i forma środka odwoławczego § 1, art. 431 cofnięcie środka odwoławczego, art. 432 skutek cofnięcia środka odwoławczego, art. 435 wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego, art. 436 ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego, art. 442 ponowne rozpoznanie sprawy § 1 i 3, art. 457 uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego § 1 i 3, art. 525 tryb wnoszenia kasacji § 1, art. 526 wymogi formalne kasacji, art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 1–4, art. 528 niedopuszczalność środka odwoławczego § 1, art. 530 przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji § 2 i 3, art. 531 pozostawienie kasacji bez rozpoznania, art. 534 skład orzekający Sądu Najwyższego § 1 i art. 536 granice rozpoznania kasacji, a także przepisy wydane na podstawie art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 5 stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...