• Art. 49. - Zezwolenie na...
  23.05.2024
Obserwuj akt

Art. 49. kredyt hipot. i nadz


Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego

1.
Zezwolenie jest wydawane na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej:
1)
osoby fizycznej:
a) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
– przeciwko ochronie informacji,
– przeciwko wiarygodności dokumentów,
– przeciwko mieniu,
– przeciwko obrotowi gospodarczemu,
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
– skarbowe,
c) która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
d) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
e) która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 obowiązek zawarcia przez pośrednika umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1,
f) której personel spełnia warunki, o których mowa w lit. a i b;
2)
osoby prawnej:
a) której członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a–d,
b) która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 obowiązek zawarcia przez pośrednika umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1,
c) której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;
3)
spółki nieposiadającej osobowości prawnej:
a) której wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi, spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a–d, a w przypadku gdy wspólnikiem tej spółki jest osoba prawna – członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a–d,
b) która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 obowiązek zawarcia przez pośrednika umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1,
c) której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.
2.
Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie stosuje się do osób, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra.
Art. 49. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...