• Art. 45. KRS - Wpisy w re...
  20.05.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.685 t.j. - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 45. KRS


Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dokonywane z urzędu

1.
Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1 lit. a, dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” oraz wpisów w dziale 5 i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 5, dokonuje się z urzędu.
1a.
Po ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania sanacyjnego, w dziale 2 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 3.
1b.
Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpis, o którym mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 8 lit. f.
1ba.
Po przesłaniu do sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpisu decyzji bez oszacowania i uzasadnienia w przedmiocie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych albo odpisu decyzji o zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań wpisów danych, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 3, pkt 8 lit. a–d i g i pkt 9 lit. a–e, h oraz i, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.
1bb.
Po przesłaniu do sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpisu decyzji bez oszacowania i uzasadnienia w przedmiocie zastosowania instrumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2021/23, wpisów danych, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 3, pkt 8 lit. a–d i g oraz pkt 9 lit. a–e, h oraz i, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.
1c.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1, i danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji i zarządcy komisarycznego, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 2, dokonuje się z urzędu.
1ca.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o objęciu CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2021/2023 wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 2, w zakresie danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, dokonuje się z urzędu.
1d.
Wpis informacji, o których mowa w art. 21d informacje otrzymywane przez sąd rejestrowy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2, następuje z urzędu.
2.
(uchylony)
3.
Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1, 2 i 3, dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 4 dokonuje się z urzędu.
4.
Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.
4a.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1a, 2a i 2b, dokonuje się z urzędu.
4b.
Wpisów w dziale 6 informacji o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 25d orzeczenie o rozwiązaniu podmiotu ust. 1, dokonuje się z urzędu.
4aa.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o objęciu CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2021/2023 wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1b i 2c, dokonuje się z urzędu.
5.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 4, następują z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, połączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do Rejestru. Zdania drugiego nie stosuje się do przekształceń, połączeń i podziałów transgranicznych.
5a.
Po zamieszczeniu w Rejestrze informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie art. 20 zamieszczanie wpisów w Rejestrze ust. 1h, z przyczyn skutkujących wykreśleniem jego oddziału, sąd rejestrowy niezwłocznie wydaje z urzędu postanowienie o wykreśleniu z Rejestru oddziału tego przedsiębiorcy.
6.
Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.
7.
Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy.
8.
Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa.
Art. 45. Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dokonywane z u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...