• § 51. - Struktura rubryk...
  19.04.2024
Obserwuj akt

§ 51 kw w systemie inform


Struktura rubryki 4.4. „treść wpisu”

Rubryka 4.4 „treść wpisu” obejmuje:
1)
w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” następujące pola:
a) 4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)” – wskazanie rodzaju hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki – treść roszczenia co do rodzaju hipoteki, której dotyczy roszczenie,
b) 4.4.1.2 „suma” – wyrażona cyframi arabskimi oznaczona suma hipoteki lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,
c) 4.4.1.3 „suma słownie” – wyrażona słownie suma hipoteki,
d) 4.4.1.4 „waluta sumy” – oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,
e) 4.4.1.5 „odsetki” – określenie w odpowiednich podpolach:
A: rodzaju odsetek,
B: wysokości odsetek,
f) 4.4.1.6 „udział” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie – wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,
g) 4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna – wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,
h) 4.4.1.8 „oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynikających z określonych stosunków prawnych, określane w odpowiednich podpolach:
A: „numer wierzytelności” – kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
B: „wierzytelność” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
C: „stosunek prawny” – oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,
i) 4.4.1.9 „termin zapłaty” – termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu – termin spłaty kredytu,
j) 4.4.1.10 „pierwszeństwo” – wskazanie, że:
– właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,
– hipotece zabezpieczającej przelaną wierzytelność przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka powstała w wyniku podziału hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– wierzycielowi hipotecznemu przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca hipotecznego dotyczy roszczenie,
k) 4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,
l) 4.4.1.12 „księga współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,
B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,
m) 4.4.1.13 „inne informacje”:
– informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą,
– informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
– informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,
– informacje o zakresie zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki,
– informacje o sposobie podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,
– informacje o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
– inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych podpól i pól,
n) 4.4.1.14 „numer hipoteki w RZHLZ” – jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych – numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,
o) 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;
2)
w podrubryce: 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna: przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub administratora hipoteki ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność”, rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”, a w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i określenie oddziału, w przypadku zaś hipoteki zabezpieczającej wierzytelność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – nazwę SKOK; w przypadku ujawnienia administratora hipoteki dodatkowo w polach 4.4.2.5, 4.4.3.7, 4.4.4.5, 4.4.5.8 „administrator hipoteki” wpisuje się informację „administrator hipoteki”.
§ 51 Struktura rubryki 4.4. „treść wpisu” - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...