• Art. 136. - Przepisy dos...
  21.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 136. KZN


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej sporządzają pierwsze wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, i przekazują je wojewodom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie:
1)
60 dni od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1 pkt 1;
2)
180 dni od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1 pkt 2.
2.
Terminy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania do KZN pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.
Do sporządzenia pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, stosuje się wzór określony w przepisach wydanych na podstawie art. 17 rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do KZN.
4.
Wojewodowie, a w odniesieniu do pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN dokonują sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem zgodności i kompletności danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do KZN w terminie 30 dni od dnia otrzymania wykazu.
5.
W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności pierwszego wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, przekazanego zgodnie z ust. 1 lub 2, albo niedołączenia opinii, o której mowa w art. 11 stanowisko w sprawie nieruchomości, której przekazanie do KZN utrudni działanie organu lub jest niezasadne lub art. 12 wymóg uzyskania opinii przed włączeniem nieruchomości do Zasobu ust. 1, wojewoda, a w odniesieniu do wykazów sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN może żądać od tego organu uzupełnienia wykazu, wskazując termin i zakres uzupełnienia.
6.
W przypadku gdy organ, który sporządził pierwszy wykaz nieruchomości, o którym mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 5, właściwy terytorialnie wojewoda, a w odniesieniu do wykazów sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN wymierza temu organowi, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
7.
W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu pierwszego wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, nie przekracza 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 5, wojewoda, a w odniesieniu do wykazów sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN odstępuje od wymierzenia kary.
8.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6.
9.
W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
11.
Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazują pierwsze wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa ust. 1, do KZN niezwłocznie po zatwierdzeniu tych wykazów przez wojewodów.
Art. 136. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...