• Art. 18. - Przekazywanie...
  16.06.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 18. KZN


Przekazywanie wykazów nieruchomości wojewodom

1.
Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, wojewodom w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz ze stanowiskami, o których mowa w art. 11 stanowisko w sprawie nieruchomości, której przekazanie do KZN utrudni działanie organu lub jest niezasadne.
2.
Wojewoda dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do KZN oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11 stanowisko w sprawie nieruchomości, której przekazanie do KZN utrudni działanie organu lub jest niezasadne, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
3.
W przypadku stwierdzenia zgodności i kompletności wykazu nieruchomości wojewoda informuje starostę o możliwości przekazania wykazu do KZN.
4.
W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu wojewoda wzywa starostę do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.
5.
W przypadku gdy starosta nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 4, wojewoda może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
6.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5.
7.
W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Art. 18. Przekazywanie wykazów nieruchomości wojewodom - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...