• Art. 19. - Weryfikacja w...
  02.04.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 19. KZN


Weryfikacja wykazów nieruchomości

1.
Prezes KZN dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do KZN oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11 stanowisko w sprawie nieruchomości, której przekazanie do KZN utrudni działanie organu lub jest niezasadne, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
2.
W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu Prezes KZN wzywa właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
W przypadku gdy właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes KZN może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
6.
(uchylony)
7.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5.
8.
W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Art. 19. Weryfikacja wykazów nieruchomości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...