• Art. 22. - Protokół zdaw...
  15.06.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 22. KZN


Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości przekazywanej do Zasobu

1.
Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez właściwy organ następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez ten organ, według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy organ.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje o:
1)
numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
2)
położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
3)
powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4)
przeznaczeniu nieruchomości;
5)
właściwym organie, który przekazuje nieruchomość do Zasobu.
3.
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera również:
1)
informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach, umowach dotyczących nieruchomości lub jej części, zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części oraz toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości;
2)
informacje o dotychczasowym sposobie zagospodarowania i korzystania z nieruchomości;
3)
spis dokumentów dotyczących nieruchomości załączonych do protokołu.
4.
Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołącza się dokumenty dotyczące nieruchomości.
5.
Termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ustala Prezes KZN.
6.
Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i KZN nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu, a Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.
6a.
W przypadku nieruchomości przekazywanych do Zasobu przez spółki Skarbu Państwa protokół zdawczo-odbiorczy sporządza spółka Skarbu Państwa. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Prezesa KZN i spółkę Skarbu Państwa stanowi podstawę sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości, o którym mowa w art. 22b protokół przekazania nieruchomości. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
7.
(uchylony)
Art. 22. Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości przekaz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...