• Art. 32. - Rada Nadzorcz...
  24.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 24.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 32. KZN


Rada Nadzorcza KZN

1.
Rada Nadzorcza składa się z 6 członków.
2.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1)
2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.
Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
5.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.
6.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:
1)
tego członka;
2)
reprezentowanego ministra;
3)
przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra;
4)
z własnej inicjatywy.
7.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.
8.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
9.
Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
10.
Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych przepisami art. 8 limity wysokości wynagrodzenia miesięcznego pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w wysokości nie wyższej niż 1/3 przewidzianej w ustawie.
Art. 32. Rada Nadzorcza KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...