• Art. 33. - Zadania Rady ...
  22.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 33. KZN


Zadania Rady Nadzorczej KZN

1.
Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1)
zatwierdzenie przedstawionej przez Prezesa KZN wieloletniej strategii działania KZN;
2)
opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;
2a)
zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;
3)
zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian w tym programie;
4)
zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych;
5)
wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł;
5a)
wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52 przekazanie nieruchomości samorządowi terytorialnemu lub wniesienie jej jako aportu do spółki, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;
6)
opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach, o których mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra;
7)
zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie,
c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;
8)
ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura;
8a)
reprezentowanie KZN w umowach z zakresu prawa pracy zawieranych z Prezesem KZN oraz dokonywanie innych czynności prawnych wynikających z zatrudnienia Prezesa KZN;
8b)
delegowanie członka Rady Nadzorczej do czynności, o których mowa w pkt 8a;
9)
sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN;
10)
udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
11)
uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych w ustawie;
12)
dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego KZN.
2.
Program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jego zmiany zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.
Art. 33. Zadania Rady Nadzorczej KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...