• Art. 38. - Zadania Preze...
  28.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 38. KZN


Zadania Prezesa KZN

1.
Do zadań Prezesa KZN należy:
1)
podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
2)
nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
3)
podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność KZN;
4)
opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
5)
opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projektów wieloletnich strategii działania KZN;
6)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego do zaopiniowania dokumentów celem ich zatwierdzenia;
7)
opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projektów rocznych planów finansowych KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;
8)
opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;
8a)
składanie Radzie Nadzorczej wniosków o:
a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52 przekazanie nieruchomości samorządowi terytorialnemu lub wniesienie jej jako aportu do spółki, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;
9)
składanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków w sprawach:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie,
c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;
10)
składanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosków o dokonanie czynności, o których mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra, kierowanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
11)
gospodarowanie środkami KZN, w tym środkami z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
12)
kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste;
13)
podejmowanie czynności w zakresie opracowywania analiz i ocen efektywności funkcjonowania KZN;
14)
podejmowanie czynności w zakresie prowadzenia, we współpracy z instytutami naukowymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, działań analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym również na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
15)
kierowanie wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu ust. 1 i w art. 27 wniosek o wyłączenie nieruchomości z Zasobu ust. 2;
16)
przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
17)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, nie później niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
18)
zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu i zbyciu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu;
19)
określanie i przedstawienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 zadania Rady Nadzorczej KZN ust. 1 tej ustawy.
2.
Prezes KZN udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty i materiały dotyczące jego działalności oraz działalności KZN, w tym gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przedstawiane są ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego do zaopiniowania w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
5.
W przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Prezes KZN ponownie opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.
Art. 38. Zadania Prezesa KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...