• Art. 45. - Sprawozdania ...
  22.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 45. KZN


Sprawozdania finansowe KZN

1.
Roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598).
2.
Prezes KZN przedstawia ministrowi, o którym mowa w art. 31 Organy KZN ust. 3:
1)
kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
2)
do zatwierdzenia – roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady Nadzorczej – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej informacje o:
1)
krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2)
rozliczeniach międzyokresowych;
3)
stanie funduszy, o których mowa w art. 48 fundusze KZN ust. 1;
4)
stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
4.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w układzie informacji określonych w planie finansowym.
5.
W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
6.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec IV kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w przypadku powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem – informację o tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania.
7.
Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.
8.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, sporządza się z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej.
9.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
10.
Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.
Art. 45. Sprawozdania finansowe KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...