• Art. 48. - Fundusze KZN
  21.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 48. KZN


Fundusze KZN

1.
KZN tworzy następujące fundusze:
1)
fundusz statutowy;
2)
fundusz zasobowy;
3)
fundusz rezerwowy;
4)
Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN.
2.
Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie KZN na dzień rozpoczęcia przez niego działalności.
3.
Fundusz zasobowy odzwierciedla wartość nieruchomości, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2, powierzonych KZN przez Skarb Państwa i przekazanych w trybie określonym w ustawie, oraz nieruchomości nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, a także innych aktywów z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.
4.
Fundusz zasobowy ulega:
1)
zwiększeniu o:
a) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym,
b) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa,
c) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny, dla której ich dokonano;
2)
zmniejszeniu o:
a) wartość mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, sprzedanego, zlikwidowanego albo przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez KZN,
b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym,
c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych, w stosunku do których KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa,
d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa.
5.
Fundusz rezerwowy:
1)
zwiększa się o wartość zysku netto KZN;
2)
zmniejsza się o wartość straty netto KZN.
5a.
Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN gromadzi środki KZN stanowiące:
1)
60% dochodów ze zbycia nieruchomości;
2)
40% przychodów KZN:
a) z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu,
b) o których mowa w art. 46 przychody KZN ust. 1 pkt 4 i 8.
6.
Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego KZN za rok obrotowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, podejmuje, po przedstawieniu propozycji przez Prezesa KZN, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Art. 48. Fundusze KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...