• Art. 51. - Gospodarowani...
  24.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 24.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 51. KZN


Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu

1.
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:
1)
sprzedaży;
2)
oddania w użytkowanie wieczyste;
3)
nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;
3a)
przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561);
4)
aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;
5)
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6)
zamiany nieruchomości.
2.
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.
3.
Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.
4.
(uchylony)
5.
W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra pkt 2a, 9 i 10, art. 51a sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu ust. 3, art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu ust. 2 oraz art. 65 sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu nieprzeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe lub uzbrojenie techniczne ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:
1)
przedmiot czynności prawnej;
1a)
informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2)
wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2a)
wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;
3)
sposób dokonania czynności prawnej;
4)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;
5)
uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym – w przypadku zgody, o której mowa w art. 51a sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu ust. 3.
6.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające:
a) tytuł prawny do nieruchomości,
b) wartość nieruchomości
– z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;
2)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna;
3)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
Art. 51. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w sk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...