• Art. 51a. - Sprzedaż lub...
  02.04.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 51a. KZN


Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z Zasobu

1.
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2.
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1)
jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek;
2)
jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;
3)
jest przedmiotem umowy zamiany;
4)
sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5)
ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których mowa w art. 7 tworzenie przez KZN spółek celowych ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 204 _ 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i spółek, o których mowa w art. 14 wyłączenie stosowania przepisów niektórych ustaw ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6)
jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 wybór partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych:
1)
pod budownictwo mieszkaniowe;
2)
na realizację uzbrojenia technicznego;
3)
na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.
4.
Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu.
5.
Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół z przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa KZN lub upoważnioną przez niego osobę.
Art. 51a. Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...