• Art. 54. - Ogłoszenie o ...
  22.05.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 54. KZN


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

1.
Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu, zawiera:
1)
informację o rodzaju przetargu;
2)
czas, miejsce i warunki przetargu;
3)
oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numeru księgi wieczystej;
4)
powierzchnię nieruchomości;
5)
opis nieruchomości;
6)
przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania;
7)
powierzchnię użytkową mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażoną w midx2, w tym powierzchnię użytkową mieszkań na wynajem, która nie może być mniejsza niż 50% ogólnej powierzchni mieszkań w danej inwestycji;
8)
cenę nieruchomości lub stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
9)
informację o tym, czy inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez KZN, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z tym projektem;
10)
wysokość wadium;
11)
terminy poprzednich przetargów w razie ogłaszania kolejnego przetargu.
2.
Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu, może również zawierać kryteria oceny ofert, którymi w szczególności mogą być:
1)
oferowana cena;
2)
termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej lub terminy zakończenia jej etapów;
3)
sposób kształtowania czynszu najmu;
4)
przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej;
5)
powierzchnia użytkowa mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażona w midx2;
6)
powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem, w tym związana z umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, wyrażona w midx2 lub jako udział w całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości;
7)
zgodność planowanej inwestycji mieszkaniowej z programem, o którym mowa w art. 38 zadania Prezesa KZN ust. 1 pkt 4;
8)
dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;
9)
wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych i wind;
10)
wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań architektonicznych;
11)
doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych;
12)
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację inwestycji mieszkaniowej;
13)
proponowane przez oferenta rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępu nieruchomości do infrastruktury technicznej i społecznej;
14)
zapewnienie oferenta przy zawieraniu umów najmu o stosowaniu pierwszeństwa wobec osób niepełnosprawnych.
3.
(uchylony)
4.
Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu, zawiera również informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę.
5.
Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
6.
Wysokość wadium ustala Prezes KZN w wysokości nie niższej niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższej niż 10% tej ceny.
7.
Wadium nie podlega zwrotowi:
1)
jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
2)
uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
8.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.
9.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ustali:
1)
terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu,
2)
tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej,
3)
sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,
4)
tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu,
5)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego
– kierując się zapewnieniem sprawności, efektywności oraz przejrzystości prowadzonych postępowań.
Art. 54. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lub zawarcie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...