• Art. 62. - Umowa o oddan...
  26.02.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 62. KZN


Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu

1.
Umowa sprzedaży lub o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
przedmiot umowy;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
4)
rodzaj budynków lub urządzeń planowanych do budowy;
5)
obowiązek utrzymania budynków lub urządzeń w należytym stanie;
6)
warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania umowy;
7)
(uchylony)
8)
cenę nabycia;
9)
opłaty za użytkowanie wieczyste;
10)
prawa i obowiązki stron, w tym:
a) (uchylona)
b) zobowiązania nabywcy nieruchomości mające wpływ na wynik przetargu,
c) obowiązek przedkładania KZN informacji, o których mowa w art. 101 roczne informacje operatora mieszkaniowego,
d) obowiązki informacyjne wobec przyszłych najemców związane z planowanym przedsięwzięciem;
11)
kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie niższej niż 10% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy;
12)
okres, na jaki zawierana jest umowa.
2.
(uchylony)
3.
Wpływy z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 11, stanowią przychód KZN i są wpłacane na jego rachunek bankowy.
4.
W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste KZN wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art 63–66 tej ustawy nie stosuje się.
Art. 62. Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste nierucho... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...