• Art. 7. - Tworzenie prze...
  29.05.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 7. KZN


Tworzenie przez KZN spółek celowych

1.
KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 zadania KZN ust. 1, może tworzyć spółki celowe lub przystępować do spółek celowych utworzonych:
1)
ze Skarbem Państwa w formie jednoosobowej spółki kapitałowej,
2)
z państwową osobą prawną,
3)
z jednostką samorządu terytorialnego,
4)
(uchylony)
5)
ze spółkami z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,
6)
z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza podmiot, o którym mowa w pkt 2 lub 5
– wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu jako aport.
2.
Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1.
3.
(uchylony)
4.
Do lokali mieszkalnych na wynajem utworzonych przez spółkę celową przy udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 28 i 185), w zakresie kryteriów przeznaczania i zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi, stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące dla danego typu przedsięwzięcia, na które udzielane jest finansowe wsparcie.
5.
W stosunku do lokali mieszkalnych na wynajem wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy utworzonych przez spółkę celową przy udziale finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 4, uprawnienia wynajmującego określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456) przysługują gminie.
6.
KZN może podejmować współpracę z organizacją pozarządową lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności o charakterze społecznym lub z zakresu ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.
Art. 7. Tworzenie przez KZN spółek celowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...